0918 782 481     Kominárska 3/A 84102 Bratislava

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu [domain url]
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je:

[fakturačné údaje predávajúceho]

a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“). Kupujúcim je spotrebiteľ.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok a Spôsoby dopravy.

2. Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému na [domain url], e-mailom cez adresu [email], alebo telefonicky na tel. číslach [tel. číslo]. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť e-mail, meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu a telefónne číslo. Fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IčDPH, názov tovaru, číslo tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom elektronického obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.
 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

3. Dodacie lehoty

 1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.
 2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 1 do 5 dní od dátumu overenia objednávky.
 3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. Cena, platobné podmienky a prepravné

 1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.
 2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou, online platbou, alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.
 3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.
 4. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

5. Preberanie tovaru

 1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.
 3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.
 5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

6. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).
 2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.
 3. Spotrebiteľ je v prípade nespokojnosti oprávnený odstúpiť od zmluvy a vrátiť zakúpený produkt do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch
  – ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy:
  – ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
  – ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, – ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 6. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
  – produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  – zmenila sa cena dodávateľa produktu
  – vystavená cena produktu bola chybnáSpotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7. Záruka

 1. Konkrétne záručné podmienky sú uvedené na obaloch produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.
 2. Vo všeobecnosti, pokiaľ nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

8. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Náš e-shop [domain url] pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne a so všetkou vážnosťou. Nižšie nájdete podrobný popis ako pristupujeme k spracovaniu Vašich údajov. Ak by sme to ale mali zostručniť, tak takto:

– náš e-shop zbiera len údaje nevyhnutné pre dodanie Vašej objednávky
– odovzdávame ich len kuriérovi a to len preto, aby Vás našiel
– po troch rokoch ich automaticky mažeme.
– používame klasické vyhodnocovacie nástroje a žiadny osobný profiling – nespájame si osobné údaje
– newsletter Vám budeme zasielať len ak sa k nemu prihlásite
– používame Cookies, lebo bez nich by nefungoval ani košík. A tiež nechceme aby Vás naháňala nezmyselná reklama. Ak ale preferujete radšej nezmyselnú reklamu, tak ich môžete kedykoľvek vymazať.

 1. Všeobecné ustanovenia
  Spoločnosť Ing. Zdenko Šmilňák, so sídlom Matúškova 1641/16, 026 01 Dolný Kubín ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.
 2. Spracovanie osobných údajov
  a, Prevádzkovateľ a Objednávajúci sa zaväzujú plniť právne požiadavky a povinnosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Zákon“) v súvislosti so svojou činnosťou pri plnení Objednávky. Prevádzkovateľ aj Objednávajúci sa súčasne zaväzujú, že budú pri plnení Objednávky, postupovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako náhle toto nariadenie nadobudne účinnosť (25. mája 2018), ako aj v súlade s právnymi predpismi či záväznými pravidlami, ktoré budú na úrovni Európskej únie alebo v Slovenskej republike prijaté za účelom vykonania alebo adaptácie tohto nariadenia. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si v tejto súvislosti všetku potrebnú súčinnosť.b, Týmto ustanovením sa preto upravujú vzťahy medzi Objednávajúcim, ako Poskytovateľom osobných údajov a Prevádzkovateľom, ako Prevádzkovateľom osobných údajov. Objednávajúci týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov poveruje Prevádzkovateľa k spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb v nižšie uvedenom rozsahu, trvaní a účelu, za nižšie uvedených podmienok.c, Dotknutými osobami sa na účely zmluvného vzťahu rozumejú fyzické osoby – zákazníci (Objednávajúci), návštevníci webu, kontaktné osoby Objednávajúcehod, Predmetom spracúvania osobných údajov sú údaje, ktoré Objednávajúci odovzdal Prevádzkovateľovi v rozsahu potrebnom na výkon a plnenia povinností podľa Objednávky/zmluvy:
  – meno a priezvisko
  – fakturačná adresa
  – dodacia adresa
  – telefónne číslo
  – emailová adresae, Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie a/alebo dodanie tovarov a služieb Objednávajúcemu spočívajúce najmä v dodaní tovarov prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a plnenie iných práv a povinností vyplývajúcich z Objednávky. Tieto údaje sú nevyhnutné pre účely dodania objednaných tovarov a služieb. Pre účely dodania tovarov alebo služieb Prevádzkovateľ využíva kuriérske a špedičné spoločnosti s ktorými ma riadne uzatvorené zmluvy o poskytovaní služieb. Využívané kuriérske spoločnosti sa súčasne zaviazali Sprostredkovateľskými zmluvami dodržiavať zákonné pravidlá ochrany osobných údajov. Využívané kuriérske spoločnosti sú:
  – Slovenská Pošta (https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov)
  – GLS Kuriér (http://www.glskurier.sk/novinky/ochrana-osobnych-udajov-gdpr)
  – DPD (https://www.dpd.com/cz/business_customers/podminky_a_soukromi/ochrana_osobnich_udaju)
  – UPS (https://www.ups.com/sk/sk/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page)
  – Geis (https://www.geis-group.sk/sk/novy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov)
  – DHL (http://www.balikovapreprava.sk/novinka/ochrana-osobnych-udajov-v-dhl-parcel-slovensko-s-r-o)f, Osobné údaje môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané len po dobu trvania účelu a to 3 roky a v prípade právneho základu po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými právnymi predpismi.g, Po ukončení spracúvaní osobných údajov, Prevádzkovateľom všetky osobné údaje buď zmaže alebo vráti Objednávajúcemu a zmaže tiež všetky existujúce kópie.h, Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje bude spracúvať len na základe pokynov Objednávajúceho. Pre vylúčenie pochybností spracovávanie osobných údajov v súlade s povinnosťami Prevádzkovateľa dohodnutými v rámci Objednávky, sa považuje za vykonávané v súlade s inštrukciami Objednávajúceho.i, Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov postupuje s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby neporušil žiadne ustanovenie Zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu alebo nespôsobil skutočnosť, ktorá by znamenala porušenie Zákona či iného všeobecne záväzného právneho predpisuj, Ihneď ako sa Prevádzkovateľ dozvie, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, bezodkladne keď sa dozvedel, že k porušeniu ochrany osobných údajov došlo, takéto porušenie oznámi Objednávateľovi na kontaktný e-mail uvedený v Objednávke.k, Prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie takejto úrovne zabezpečenia, ktorá zodpovedá danému riziku, a to s prihliadnutím na stav techniky, charakteru, rozsahu, kontextu a účelom spracovania aj k rôzne pravdepodobným a rôzne vážnym rizikám pre práva a slobody fyzických osôb.l, Pri posudzovaní vhodnej úrovne bezpečnosti Prevádzkovateľ zohľadnil najmä riziká, ktoré predstavuje spracovanie, najmä náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, pozmeňovanie, neoprávnené sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo neoprávnený prístup k nim.m, Prevádzkovateľ okrem opatrení podľa § 39 Zákona, prijme tiež nasledujúce organizačné a technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi:
  – zaviaže zamestnancov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje k zachovávaniu mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli,
  – bude osobné údaje uchovávať v náležite zabezpečených objektoch a miestnostiach,
  – osobné údaje v elektronické podobe bude uchovávať na zabezpečených serveroch alebo na nosičoch dát, ku ktorým budú mať prístup len poverené osoby na základe prístupových hesiel a budú osobné údaje pravidelne zálohovať,
  – zaistí diaľkový prenos osobných údajov buď len prostredníctvom verejne neprístupnej siete alebo prostredníctvom zabezpečeného prenosu po verejných sieťach,

  n, Prevádzkovateľ prehlasuje, že zabezpečenie osobných údajov v rámci poskytovaných služieb Objednávajúcemu je aj s ohľadom na ním prijaté ďalšie opatrenia dostačujúce, a to aj s prihliadnutím na stav techniky, nákladom na prevedenie, povahe, rozsahu, kontextu a účely spracovania aj k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb.

  o, V prípade ukončenia (doručenia) Objednávky nie sú Prevádzkovateľ, resp. jeho zamestnanci, popr. poverené tretie osoby, ktoré prišli do styku s osobnými údajmi, zbavení mlčanlivosti. Povinnosť mlčanlivosti u nich v takomto prípade trvá aj po ukončení účinnosti Objednávky, bez ohľadu na trvanie pomeru uvedených osôb k Prevádzkovateľ.

 3. Používateľské údaje o návšteve našich webových stránok
  Informácie, ktoré získavame počas vášho používania našich webových stránok využívame výlučne na štatistické vyhodnotenie. To nám pomáha prispôsobiť naše webové stránky vašim potrebám a zároveň ich optimalizovať. Osobné užívateľské profily pomocou nich nevytvárame.
  Nástroje využívané na analýzu a vyhodnocovanie návštevnosti našich stránok:
  Google Analytics
  Dáta, ktoré zbiera nástroj Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Osobné údaje zbierané nástrojom Analytics sú automaticky vymazávané po 26 mesiacoch od Vašej poslednej interakcie s našimi webstránkami.
 4. COOKIES
  Pri použití webových stránok goup.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (identifikačných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje.
  Nástroje ukladajúce Cookies do Vášho zariadenia na základe nášho poverenia, platnej sprostredkovateľskej zmluve a účinnej spolupráce s nimi:· Google Analytics (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)· Google Adwords (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)· Facebook Pixel (https://www.facebook.com/business/gdpr)Osobné údaje ukladané v databázach e-shopu sú chránené prihlasovacím procesom. Východzie nastavenie databázy umožňuje prihlásenie do databázy len priamo zo servera. Samotné údaje sú uložené mimo verejne prístupných častí servera, čiže nie sú dostupné cez http protokol (internetový prehliadač). Heslá našich zákazníkov pre prihlásenie na webstránke alebo e-shope sú hashované šifrovacím kódom, čo fyzicky znemožňuje ich spätné prečítanie. Preto vám nikdy nemôžeme poslať Vaše zabudnuté heslo, ani my ho totiž nepoznáme a nedokážeme získať. Ak svoje heslo zabudnete, môžete si nechať vygenerovať nové heslo v časti “Zabudnuté heslo”.E-shop má implementovanú funkciu automatického mazania všetkých osobných údajov z objednávok a registrovaných účtov 5 rokov od ich poslednej aktivity.Údaje, ktoré ukladá do trvalých Cookies platných po dobu 30 dní náš e-shop systém:Zoznam (ID) a počty tovarov v košíku, ID použitej zľavy, Počet použitých bodov z vernostného programu na získanie zľavy, ID použitého zľavového kupónu k objednávke, ID účtovaného poplatku k objednávke, ID vybraného spôsobu platby, ID vybraného spôsobu doručenia, PSČ pre doručenie, ak je iné ako má zadané používateľ v profile, Ulica pre doručenie, ak je iná ako ma zadanú používateľ v profile, Mesto pre doručenie, ak je iné ako ma zadané používateľ v profile, Štát pre doručenie, ak je iný ako ma zadané používateľ v profile, bezpečnostný kontrolný sučet hodnôt cookies košíka, aby sa nedali ľubovolne zmeniť jeho položky.

  V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:

  · dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú,

  · dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam goup.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch sa vymažú aj automaticky).

  V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webových stránok goup.sk, najmä negarantuje možnosť prispievať do diskusie v častiach blog a magazín.

  Ako vymazať alebo zablokovať Cookies
  Zobraziť, zmeniť a nastaviť ukladanie Cookies spoločnosťou Google si môžete kontrolovať nainštalovaním rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=sk. Z ukladania Cookies spoločnosťou Google sa môžete úplne odhlásiť po naištalovaní rozšírenia pre Váš prehliadač: https://support.google.com/ads/answer/7395996. Pre zablokovanie Cookies ostatných poskytovateľov upravte nastavenia internetového prehliadača alebo zákážte používanie súboro Cookies vo Vašom prehliadači.

  Prostredníctvom bezpečnostných nastavení vášho prehliadača si môžete sami vybrať, či sa Cookies budú ukladať, a to napríklad tak, že nebudete hneď od začiatku akceptovať žiadne Cookies alebo tieto budete akceptovať len na požiadanie, alebo sa rozhodnete, že Cookies budú po každom ukončení prehliadania webových stránok vymazané.

  Návod na správu Cookies podľa Vášho prehliadača:

  · Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

  · Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  · Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/windows-delete-cookies

 5. Reklamné služby súvisiace s používaním webových stránok
  Na našich webových stránkach využívame služby Google Conversion Tracking a Google Remarketing. Google Conversion Tracking je analytická služba spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pre meranie úspechu našich reklám umiestnených na Google (AdWords). Pokiaľ sa na naše stránky dostanete cez s reklamu v Google, založí sa na vašom prehliadači Cookie. Tieto Cookies neslúžia na osobnú identifikáciu.Pomocou Google Conversion Tracking môžeme my a Google rozoznať, že niekto klikol na našu reklamu umiestnenú na Google a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Google Conversion Tracking slúžia výhradne pre zostavenie štatistík o úspechu a využívaní našich kampaní AdWords. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať.Na našich webových stránkach okrem toho využívame remarketingové technológie od Google, spoločnosti Netsuccess (reklamný systém Inres) alebo AdForm. Týmito technológiami môžu byť používatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných stránkach partnerskej siete Google, Inres alebo Adform. Remarketingové technológie Google, Inres a Adform tiež využívajú Cookies.Na našich internetových stránkach využívame taktiež služby Facebook Conversion Pixel a Facebook Remarketing. Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že niekdo klikol na našu reklamu na Facebooku a bol presmerovaný na našu stránku. Nevidíme pritom, aké iné stránky daný užívateľ otvoril. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel slúžia pre zostavovanie štatistík o úspechu a využívaní našich facebookových kampaní. Pritom však nezískavame a nedostávame žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať. Pomocou technológie Facebook Remarketing môžu byť užívatelia, ktorí naše stránky už navštívili, znovu oslovení cieľovo zameranou reklamou aj na iných facebookových stránkach. My však nezískavame ani nezhromažďujeme žiadne informácie o tom, ktorým užívateľom Facebook reklamu cieľovo zobrazuje. Identifikácia jednotlivých užívateľov nie je možná. Bližšie informácie o účelu a objemu získaných informácií a spracovaní vašich osobných údajov zo strany Facebooku, ako i možnosti nastavenia pre ochranu vašej súkromnej sféry na Facebooku, nájdete v Zásadách používania údajov Facebook.Pokiaľ si neprajete dostávať reklamu podľa vašich záujmov, môžete pomocou nastavení popísaných v bode 3. Cookies pre tento účel deaktivovať.
 6. Newsletter – e-mailový magazín
  Pokiaľ sa chcete prihlásiť k bezplatnému odoberaniu newslettera, potrebujeme k tomu vašu e-mailovú adresu. Po odoslaní prihlasovacieho formulára od nás obdržíte potvrdzovací e-mail. Prihlásenie k odberu je platné až v okamihu kliknutia na link, uvedený v potvrdzovacom e-maily. Vami poskytnuté údaje sú nevyhnutné a budú použité výhradne pre účely zasielania Newsletteru. Potvrdením prihlásenia potvrdzujete váš súhlas so spracúvaním vašej e-mailovej adresy a ďalších vašich dobrovoľne uvedených údajov na tu uvedený účel.Z Newsletteru sa môžete kedykoľvek odhlásiť, napríklad tak, že využijete odhlasovaí link v spodnej časti každého e-mailu.Pokiaľ pri prihlásení uvediete dobrovoľne ďalšie údaje o Vašej osobe (meno, priezvisko), použijeme tieto údaje len za účelom pripojenia osobného oslovenia k vášmu Newsletteru. Tieto údaje môžete kedykoľvek zmeniť alebo vymazať, pričom link na to určený nájdete v dolnej časti Newslettera. Následne sa tieto dobrovoľné dodatočné údaje obratom vymažú alebo zmenia podľa vášho zadania.
 7. Kontaktné údaje a on-line formuláre
  Pokiaľ požiadate o spätné kontaktovanie prostredníctvom e-mailu alebo niektorého z kontaktných formulárov na tejto webstránke, budú Vaše osobné údaje spracúvané ako oprávnený záujem prevádzkovateľa kontaktovať používateľa a poskytnúť návrh spolupráce, odpoveď na otázku alebo poradenstvo. poskytnutie akýchkoľvek osobných údajov v kontaktných on-line formulároch je na základe slobodného uváženia a dobrovoľné; poskytnutie niektorých údajov je však nevyhnutné na to, Vaša požiadavka mohla byť spracovaná.Zhromažďované osobné údaje, ktoré používateľ môže poskytnúť prevádzkovateľovi:
  ·meno a/alebo priezvisko (nevyhnutné)
  ·e-mailová adresa (nevyhnutné)
  ·telefónne číslo (nevyhnutné)Kontaktné údaje sú spracovávané interným CRM systémom prevádzkovateľa. Všetky osobné údaje poskytnuté prostredníctvom on-line formulárov sú spracovávané po dobu 3 roky a následne sú z príslušných formulárových databáz automaticky odstránené.
 8. Zabezpečenie webstránok
  Všetky dáta umiestnené na goup.sk a jej subdoménach sú chránené šifrovaným pripojením SSL, čo znemožňuje ich únik počas prenosu alebo kontaktu s našou webstránkou.
 9. Poučenie dotknutej osoby v zmysle Zákona (§28):
  1. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme; pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 2) v tomto odseku, ste oprávnený sa oboznámiť s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis (zoznam) vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  d) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie,
  f) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  g) potvrdenie, či sú alebo nie sú o vás osobné údaje spracúvané,
  h) blokovanie vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu.2. Ako dotknutá osoba, máte právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ budete informovaný v lehote 30 dní;3. Môžete podať oznámenie úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení, že vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú;4. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca;5. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  6. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

9. Registrovanie účtu, poskytnutie emailovej adresy

Registrácia účtu prebehne buď na základe telefonického rozhovoru, emailom, alebo po vypísaní formulára na stránke.
V prípade, že nám cez formulár, telefonicky alebo emailom poskytnete Vašu emailovú adresu, nebudeme Vám posielať žiadny spam a ani neposkytneme údaje tretím osobám. Poskytnutím emailovej adresy súhlasíte s tým, že maximálne 2 x v mesiaci Vám na email zašleme cenovú ponuku na produkty a rôzne zaujímavosti. Samozrejme, že je možné sa odhlásiť s odberu emailov.

10. Novinky na email

Poskytnutím emailovej adresy súhlasíte s tým, že maximálne 2 x v mesiaci Vám na email, zašleme aktuálne akcie na produkty a rôzne zaujímavosti. Odhlásenie z odberu je možné zaslaním požiadavku na email: [email]

11. Záverečné ustanovania

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
 2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 19.03.2020